Uncategorized

Շիլաշփոթ նախադասոությւներ

1.  Բարակ նրբորեն գնդակը պարել է վաղը։

2.  Քաջ գեղեցիկ սրիչը զբոսնել է երեկ։

3.  Բարձր դանդաղ թռչունը խաղացել է այսօր։

4.  Համարձակ արագ տունը հանգստացել է վաղը չէ միյուս օր։ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s